وزير دفاع ترکيه برای ديداری رسمی ، با هدف تقويت مناسبات به پاکستان رفته است. مقامات پاکستان می گويند ِوجدی گونول در جريان سفری سه روزه با هتمای پاکستانی خود و مقامات ديگر گفت و گو خواهد کرد.

پاکستان در بيانيه ای می گويد مناسبات اسلام آباد و آنکارا در چندين حوزه عالی است و سفر آقای گونول موجب تقويت بيشتر رشته های دوستی بين دو کشور خواهد شد.