آمريکا رهبران يونانی های قبرس را متهم کرده است درهمه پرسی که طی آن طرح سازمان ملل متحد درمورد وحدت مجدد جزيره قبرس رد شده است، اعمال نفوذ کرده اند. يونانی های قبرس روزشنبه گذشته طرح سازمان ملل متحد را رد کردند، درصورتی که ترک های قبرس به نفع اين طرح رای دادند. نتايج اين همه پرسی به معنای آن است که روزشنبه آينده يعنی روزی که 10 عضوجديد به اتحاديه اروپا اضافه می شوند، فقط منطقه تحت کنترل جامعه يونانی های قبرس به اتحاديه اروپا ملحق خواهد شد.

ريچارد باوچرسخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا روزدوشنبه يونانی های قبرس را متهم کرد خبرهای مربوط به کسانی را که موافق طرح سازمان ملل متحد بودند، به گونه محدودی منتشرمی کردند. آقای باوچرهمچنين گفت دانشجويانی که ازطرح يکپارچگی قبرس حمايت کرده اند، تهديد به مرگ شده اند. دولت جامعه يونانی قبرس هنوزبه اين اتهامات پاسخ نداده است. آمريکا واتحاديه اروپا وعده کمک های اقتصادی به جامعه ترک نشين قبرس داده اند.

M