دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، به سوالات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می دهد:

1 - گفته های آقای علی ابطحی، معاون رياست جمهوری، در مورد مشکلات آقای خاتمی

2 – وضعيت عراق