لئونيد کوچما رئيس جمهوری اوکراين می گويد سربازان کشور او و گرجستان تا پايان ماموريت خود در عراق باقی خواهند ماند. کوچما روز سه شنبه در کنفرانس خبری مشترکی با رئيس جمهوری گرجستان در کی يف گفت او و ميخائيل ساکاشويلی همتای گرجی وی همچنين بر اين عقيده هستند که قدرت در عراق بايد هرچه زودتر به يک دولت غير نظامی تحويل داده شود.

s