تلاشهای بازسازی منطقه بم به کجا رسيده است؟ سوالی است که با شنوندگان در ميان گذاشته شد. اما پيش از شنيدن جوابها، پيامهای ضبط شده بر روی پيام گير صدای آمريکا پخش شد. در نيمه دوم برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز می شوند تا بطور مستقيم و زنده نظرات و درد دلهای خود را با ساير همزبانان در ميان بگذارند.