محمد فيصلی، روزنامه نگاری که اخيرا از پاکستان برگشته با يکی از مجلات فرانسه در مورد شبکه تروريستی القاعده و محل اختفای بن لادن گفتگويی انجام داده است. خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين مورد و همچنين در مورد انعکاس اخبار عراق و ايران در جرايد فرانسه گزارشی فرستاده است که در اينجا می شنويد.