روز يکشنبه 25 آوريل 2005 بيش از نيم ميليون زن آمريکايی و تعداد زيادی از مردان هوادار ايشان در فاصله بين کنگره آمريکا و بنای يادبود آبراهام لينکلن (مال) به راهپيمايی اعتراضی در مخالفت با برنامه های پرزيدنت بوش پرداختند. به مشروح اين گزارش توجه فرمائيد.