پنج ايلمرد پاکستانی ، که به اتهام پناه دادن به جنگجويان القاعده و طالبان تحت تعقيب دولت قرار داشتند، موافقت کرده اند سلاح هايشان را تحويل دهند و تسليم شوند. مقامات محلی می گويند انتظار می رود ايلمردان روز جمعه در روستای شاکی خود را به شورای ريش سفيدان قبيله تسليم کنند.

گزارش خبرگزاری رويتر حاکی است که امکان دارد آنها همچنين فهرستی از ستيزه جويان خارجی در منطقه را به دولت تحويل دهند. دولت پاکستان در ماه جاری دوبار ضرب الاجلی را که بمنظور يافتن فراريان برای ايلمردان تعيين کرده بود، به تاخير انداخت.

s