يک مقام بلند پايه وزارت دفاع آمريکا می گويد عوامل اطلاعاتی پيشين عراق، که همچنان به صدام حسين وفادارهستند، نقش عمده ای را درشورش های جاری وبه ويژه بمب گذاری عليه نيروهای ائتلاف درعراق ايفا می کنند.

پُل ولفو ويتز Paul Wolfowitz قائم مقام وزيردفاع آمريکا روزچهارشنبه درجريان ادای توضيحات دريک کميته سنای آمريکا با اشاره به يک گزارش محرمانه آمريکا گفت يک گروه عراقی درمورد ربودن افراد، ربودن هواپيماها، بمب گذاری وترورافراد، درسطحی بالا آموزش ديده است.

در رويدادی ديگر، سازمان ملل متحد روزچهارشنبه با انجام يک تحقيق مستقل برای رسيدگی به ادعاهای مربوط به وجود فساد دربرنامه نفت- در-ازای-غذای سازمان ملل متحد درعراق، موافقت کرد. درجريان اين تحقيق به اتهاماتی رسيدگی می شود که طی آن دولت صدام حسين ميلياردها دلارازپول های مربوط به اين برنامه را به طورغيرقانونی هزينه کرده و قراردادهائی غيرمجاز در زمينه نفت منعقد می کرده است.

M