خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در مورد فعاليتهای طرفداران حزب دمکرات در لس انجلس گزارش تهيه کرده است که توجه شما را به آن جلب می کنيم.