خانم شيرين عبادی در کانادا بهمراه دو تن از برندگان پيشين جايزه صلح نوبل به ايراد سخنرانی پرداخت. دکتر منوچهر گنجی، وزير پيشين آموزش و پرورش و استاد خانم عبادی در گفتگويی با همکارمان، ابراهيم بی پروا، به انتقاد از نظرات و عملکرد خانم عبادی از زمان دريافت جايزه صلح نوبل می پردازد.