سمبل آزادی در جهان، مجمسمه زنی است در جزيره آزادی در کنار شهر نيويورک. به اين گزارش در برنامه اين ساعت زندگی و پيشرفت در امريکا توجه فرماييد.