دکتر سيامک شجاعی، استاد اقتصاد در ايالت نيوجرسی آمريکا و کارشناس مسايل اقتصادی جهان، در اين برنامه مسايل زير را مورد بررسی قرار می دهد:

1 - بانک جهانی در گزارش سال 2004 خود در مجموع نسبت به وضع اقتصادی جهان اظهار خوشوقتی کرده است.

2 - جايگاه اقتصاد ايران در اقتصاد جهانی کجاست؟