لارن بوش، برادرزاده رئيس جمهوری امريکا بعنوان سخنگوی يک برنامه جديد سازمان خوار و بار جهانی انتخاب شده است. نازی بگلری خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا در نيويورک در اين مورد گزارشی دارد که می شنويد.