محمد رضا شاهيد خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا از پاريس گزارشی درباره ملاقاتهای آقای کمال خرازی در فرانسه و نيز اخراج يک امام از اين کشور تهيه کرده است. به اين گزارش توجه کنيد.