در روزی چون امروز در سال ۱۸۹۸ ميلادی برای کمک به استقلال يافتن جزيره کوبا امريکا با اسپانيا در جنگ درگير شد.