کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد بار ديگر کشورها را به حذف مجازات مرگ فرا خوانده است. آمريکا و چين اين درخواست را رد کردند. کميسيون در قطعنامه ای که روز چهارشنبه تصويب کرد، خواست مجازات مرگ در سطح جهان تا زمان ممنوعيت آن، متوقف شود.

کميسيون در چند سال گذشته نيز چنين قطعنامه ای صادر کرده است و قطعنامه جديد با ۲۹ رای موافق در برابر ۱۹ رای مخالف به تصويب رسيد. ۵ کشور رای ممتنع دادند. يک عضو هيات نمايندگی آمريکا گفت هر کشوری بايد خود در اين زمينه تصميم بگيرد.

افزون بر آمريکا و چين، هند، ژاپن و عربستان سعودی نيز از جمله کشورهائی بودند که قطعنامه لغو مجازات اعدام را رد کردند.

s