فهميدن، مداوا، پيروز شدن، پيشگيری و زندگی کردن عنوان واگن های اين قطار است که بمنظور ايجاد و انتشار آگاهی در مورد جوانب گوناگون سرطان در حال سفر به شهرهای اروپايی است. به مشروح اين گزارش توجه فرمائيد.