روزنامه اومانـيته در فرانسه امروز 100 ساله شد. همچنين ديشب سازمان گزارشگران بدون مرز در بيانيه ای گفت که نگران حال سيامک پورزند روزنامه نگار ايرانی است. به مشروح اين گزارشات توجه فرمائيد.