خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، ابراهيم بی پروا، در برنامه اين هفته تحت عنوان «آينده نگری - چه بايد کرد - تاکيد برحقوق زن و حقوق بشر» با ژيلا رضايی، کارشناس و متخصص آموزش و پرورش در فلوريدای آمريکا به گفتگو پرداخت که در اينجا می شنويد.