گرِگ براون، خواننده آهنگهای محلی با وجود داشتن پيروان زياد در ميان مردم به طور کل نامی ناآشناست. بيش از 30 سال است که او نواهای صوتی خاصی تهيه می کند و دو بار نيز نامزد جايزه گرامی بوده است. به مشروح اين گزارش توجه فرمائيد.