در روزی چون امروز در سال 1951 ميلادی ژنرال دوگلاس مک آرتور بازنشسته شد. به مشروح اين گزارش توجه فرمائيد.