در روزی چون امروز در سال 1978 ميلادی سنای آمريکا پيمانی را تائيد کرد که کانال پاناما به کشور پاناما داده شود. به مشروح اين گزارش توجه فرمائيد.