تريبون فمينيستي ايران زهرا ارزنی وکبل دادگستری و از اعضاي مرکز فرهنگی زنان قرار است روزهای يکشنبه از ساعت 2:30 تا 4:30 بعد از ظهر در کافه کتاب نشر چشمه حاضر شود و اين مدت را به مشاوره حقوقی رايگان برای زنان اختصاص دهد.