روز جمعه جلسه ای با حضور مهندس نظام الدين موحد، دبير کل حزب ايران، به مناسبت شصتمين سال تأسيس اين حزب در استان خوزستان برگزار می شو د که آقای موحد و همچنين آقای امير رضا بختيار، مسئول حزب در خوزستان، سخنرانی خواهند کرد. ابراهيم بی پروا در اين رابطه با آقای امير بختيار گفتگويی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنيم.