بسياری از امريکائيان در سنين نيمه عمر به فکر تغيير حرفه ميافتند و آرزو می کنند در حرفه ای هنری فعاليت کنند. بيشتر آنها تنها در خواب و خيال باقی ميمانند. اما جو گيزی (Jo Ghee-zee) مخبر صدای امريکا از کسی حکايت می کند که خواب و خيال خود را به واقعيت تبديل کرد. برگردان اين گزارش را در برنامه اين ساعت زندگی و پيشرفت در امريکا می شنويد