در شبيخون مهاجمان به ناحيه ای در جنوب افغانستان، رئيس پليس و ۹ تن از افسران او کشته شدند. به گفته مقامات، اين حمله روز چهارشنبه هنگامی که يار محمد رئيس پليس ناحيه ميزان در ولايت زابل و ديگران از ولايت قندهار می گذشتند روی داد. آنها می گويند يکی از مهاجمان در جريان تبادل آتش کشته شد.

يک مقام پليس گزارش های خبری را که حمله را به ستيزه جويان طالبان نسبت می داد رد کرد و به صدای آمريکا گفت رقابت بين رئيس پليس منطقه و يک فرمانده شبه نظامی محل عامل آن بود. زابل قرارگاه شورشيان وفادار به حکام سابق طالبان تلقی می شود. در سال گذشته، جنگجويان مظنون طالبان بارها به سربازان دولتی و مقامات ديگر حمله کرده اند.

s