مجريان اين برنامه، که به منظور پيوند بيشتر با شنوندگان صدای آمريکا روزهای دوشنبه اجرا می شود، رامش و حميده هستند. در نيمه دوم برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز می شوند تا بطور مستقيم و زنده نظرات و درد دلهای خود را با ساير همزبانان در ميان بگذارند.

شماره پيام گير (فکس) بخش فارسی صدای آمريکا به ترتيب زير است: 0392-619-202