شورشهای مختلف در عراق نگرانی از بروز يک جنگ داخلی را بوجود آورده و ترس از آن است که پس از خروج آمريکا از آن کشور و انتقال قدرت به خود عراقی ها چه پيش خواهد آمد؟

سيد حسين خمينی، نوه آيت الله خمينی، که ايام کودکی و نوجوانی را در نجف گذرانده و پس از سقوط صدام حسين نيز چند ماهی را در عراق بسر برد، از آغاز يکی از حاميان صريح اللهجه ورود آمريکا به عراق و سقوط صدام حسين بود. او در گفتگويی تلفنی از قم نظرات خود را در مورد وضعيت جاری عراق با خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در ميان گذاشت.