به دعوت کميته «مادران ايرانی برای آزادی» جلسه ای تحت عنوان «بحران در ايران - چه بايد کرد؟» برگزار شد که در آن دکتر اسماعيل خويی شاعر و فعال سياسی در ارتباط با وضعيت ايران کنونی سخنرانی کرد. افزون بر اين سخنرانی خانم سعيدی سيرجانی و پرستو فروهر نيز به صحبت پرداختند. گزارشگر برنامه فارسی صدای آمريکا، حميده آرميده، از اين جلسه گزارشی تهيه کرده است که در اينجا می شنويد.