هفتاد و دومين برنامه نهاد رياست جمهوری ايالات متحده و دستاوردهای روسای جمهوری آمريکا به سالهای اوليه زندگی پرزيدنت آيزنهاور، 34 امين رئيس جمهوری آمريکا، می پردازد.

هفتاد و سومين برنامه نهاد رياست جمهوری ايالات متحده و دستاوردهای روسای جمهوری آمريکا به تشريح 8 سال رياست جمهوری پرزيدنت آيزنهاور می پردازد.