سايه سعيدی سيرجانی، فرزند نويسنده بزرگ معاصر ايران سعيدی سيرجانی، ميهمان امشب صدای آمريکا بود که درباره مسايل زير به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا و شنوندگانی که از راه تلفن مستقيما با استوديو تماس گرفتند پاسخ گفت:

1 - زندگی و تحصيلات خود

2 - وضعيت کودکان بی سرپرست در ايران و مقايسه آن ها با وضعيت کودکان بی سرپرست در آمريکا

3 - آخرين ديدار با پدر در تهران

4 - نگرش خود به حکومت اسلامی ايران