روز شنبه دهم آوريل جنبش ايرانيان دمکرات در شهر برلن آلمان از چند تن از صاحب نظران و فعالان سياسی که در خارج از کشور زندگی می کنند دعوت کرد تا درباره اوضاع سياسی ايران و آيندگان به بحث بپردازند. به گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه که، شامل گفتگو با تنی چند از فعالان سياسی و حقوق بشر است، توجه فرمائيد.