در حاليکه رئيس جمهور آمريکا بانگرانی های روبه افزايشی نسبت به وضعيت سياسی و نظامی عراق روبروست ، تعطيلی عيد پاک را با خانواده های سربازان آمريکائی کشته شده در عراق سپری می کند.

آقای بوش بدين منظور در آئين های مذهبی درپايگاه نيروی هوائی آمريکا در فورت هوود در ايالت تگزاس شرکت کرده و پس از آن با سپاهيان آمريکائی زخمی شده در جنگ عراق ملاقات خواهد کرد .

همزمان با انجام اين ديدار يک نظرسنجی جديد نشان می دهد درميان افرادی که از آنها سئوال شده تعداد آمريکائيانی که سياست آقای بوش را در عراق تائيد می کنند ۴۴ در صد کاهش يافته اند.

آقای بوش ديروز گفت اهداف آمريکا در عراق در مسير صحح پيش می رود . او همچنين پيشنهادهای عنوان شده را برای تعويض اجرای طرح سپردن امورسياسی به يک دولت موقت عراقی که قرارست درتاريخ سی ام ماه ژوئن انجام گيرد مردود دانست.

K