يک کارگردان ايرانی به نام محمد شيروانی، در اولين فيلم بلند خود نه تنها تمام قوانين ساختاری را به هم می زند، بلکه از نظر متن و قصه نيز روايتی غيرمتعارف دارد و هم به موضوعات ممنوعه می پردازد. خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا از نيويورک با اين کارگردان گفتگويی انجام داده است که در دو بخش در اينجا می شنويد.