دکتر شجاعی، اقتصاد دان برجسته ايرانی و استاد اقتصاد در دانشگاه نيوجرسی، در اين برنامه نيز همچون گذشته به موضوعات اقتصادی دست بگريبان جامعه و اقتصاد ايران پرداخت و به پرسشهای شنوندگان در زمينه های گوناگون از قبيل موقعيت اقتصادی ايران و افزايش قيمت مسکن در ايران و غيره پاسخ گفت.