زيرذره بين: اخراج کاظمی قمی، کاردار سفارت جمهوری اسلامی ايران در عراق

اعتراض های مقامات مردمی و برخی روحانيون در ايران عليه جو حاکم بر کشور و انتخابات فرمايشی مجلس هفتم، از زبان کسانی مانند آيت الله موسوی تبريزی و سيد محمد سلامتی، دبير کل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی