نا آرامی های اخير عراق در روزنامه های آلمان انعکاس يافته است. به گزارش نسرين مهدوی از آلمان در اين مورد توجه فرماييد.