در روزی چون امروز در سال ۱۷۳۰ ميلادی اعضای جماعت يهوديان امريکا اولين گروه خود را تشکيل دادند.