امروز پليس ضد شورش رژيم با حمله به مال باختگان قرض الحسنه ها که در حال يک راهپيمايی آرام بطرف استانداری اصفهان بودند عملاٌ از غارتگران مال مردم حمايت کرده و مردم را با باتون جوری ميزدند که که به قول خودشان صهيونيستها فلسطينی ها را نمی زنند .

نميدانم پليس بايستی حمايت از مردم نمايد يا حمايت از غارتگران که به اسم محمد رسول الله - آل طه - ياسين - صاحب الامر و صدها اسم مقدس ديگر پول مردم را به تاراج بردند سوال اينجاست چرا مقامات ساکت نشسته اند ؟ حدود پانصد هزار سپرده گذار چه بايد بکنند و .....