آخرين دانسته ها درباره دستگيری مظنون به عمليات تروريستی در فرانسه گزارش محمد رضا شاهيد خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا از پاريس است.