خانم شيرين عبادی وکيل دادگستری ايران و برنده جايزه صلح نوبل در استانه سفر خود به کانادا در قسمت اول گفتگوی خود با بهروز عباسی از بخش فارسی صدای امريکا اهداف سفر خود و کارنامه حقوق بشر رژيم جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار می دهد.

خانم عبادی در قسمت دوم گفتگوی خود در مورد کانون وکلای ايران و اهميت استقلال وکلای دادگستری سخن خواهد گفت.