ديپلمات ها در وين می گويند ايران قصد دارد يک رآکتور آب سنگين ، که می تواند برای توليد پلوتونيوم مورد نياز اسلحه به کار رود، بسازد. به گفته آنها کارهای ساختمانی قرار است در ماه ژوئن آغاز شود.

هيات رئيسه آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز قرار است در همين زمان برای بررسی برنامه های اتمی ايران جلسه ای تشکيل دهد. ايران می گويد از رآکتور برای توليد راديو ايزوتوپ به منظور انجام تحقيقات پزشکی استفاده خواهد شد.

يک سخنگوی آژانس بين المللی انرژی اتمی می گويد طرح ايران، تا زمانی که زير نظر سازمان ملل متحد قرار داشته باشد، پيمان ممنوعيت گسترش سلاح های اتمی را نقض نخواهد کرد. اما ديپلمات ها می گويند راکتور جديد می تواند به کوشش های تهران در برطرف ساختن نگرانی های بين المللی از برنامه اتمی ايران و دنبال کردن جنگ افزار هسته ای، آسيب بيشتری وارد آورد.

R