خرابکاری در خطوط راه آهن آلمان. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه.