کمال خرازی وزير امور خارجه جمهوری اسلامی برای شرکت در کنفرانس وزيران خارجه کشور های حاشيه دريای خزر به مسکو رفته است. در اين رابطه خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا گفتگوئی با دکتربهمن آقائی ديبا کارشناس مسائل دريای خزر ، آسيای مرکزی و حقوق بين الملل مقيم ايالت ويرجينيا انجام داده است که توجه شما رابه آن جلب می کنيم