هفته نامه ابزرور Observer چاپ لندن در شماره اخير خود يک صفحه به نقض حقوق بشر در ايران و وضع اسفناک احمد باطبی و ارژنگ داودی و همچنين شجاعت اين دگر انديشان اختصاص داده است .

به گفته آبزرور اخيراً رژيم زندانيان سياسی را هم سلول زندانيان خطرناک و شرور می کند. اين يکی از ابزار های فشاری است که بر زندانيانی مانند سياوش فخرآور، حجت بختيار ، پيمان پيران ، عليرضا جباری ، اکبر محمدی و منچهر محمدی استفاده شده است.

نازنين انصاری خبر نگار بخش فارسی صدای آمريکا از لندن در اين باره گزارش می دهد.