وزيران امور خارجه ۵ کشور ساحلی دريای خزر برای گفت و گو در باره تقسيم منابع نفت و گاز زير آبی آن در مسکو گرد آمده اند. اين جلسه با هدف برطرف ساختن اختلافات ديرينه بين روسيه، قزاقستان و آذربايجان از يک سو و ايران و ترکمنستان از طرف ديگر تشکيل شده است.

انتظار می رود شرکت کنندگان در جلسه در باره نبرد با تروريسم و جنايات سازمان يافته نيز بحث کنند.

s