در نپال شورشيان مائوئيست دست کم 36 نفر را که بيش از دو هفته پيش در پی نبردی بين شبه نظاميان و نيروهای دولتی به گروگان گرفتند، آزاد کرده اند.

کميته بين المللی صليب سرخ می گويد گروگان ها – 33 پليس، دو سرباز و دو غير نظامی - روز سه شنبه در غرب نپال آزاد شدند. در اين ميان، آغاز يک اعتصاب عمومی که به دعوت شورشيان برپا شده، بيشتر کشور را فلج کرده است.

احزاب سياسی عمده در کاتماندو، پايتخت ، در تظاهراتی پادشاه نپال را به دليل جايگزين ساختن يک دولت برگزيده با يک دولت وفادار به پادشاهی محکوم کردند و خواهان برگزاری انتخابات زود رس پارلمانی شدند.

a