در دنيای جاز در آمريکا، سال ٢۰۰۳ ميلادی پر از رويدادهای غير مترقبه بود.

به گزارش زندگی و پيشرفت در آمريکا در اين باره توجه فرماييد.