کنگره جبهه ملی اين هفته کار خود را در شهر استکهلم سوئد به اتمام رسانيد.

محمدرضا شاهيد، خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در پاريس با آقای هوشنگ کردستانی، يکی از شرکت کنندگان در اين کنگره گفتگويی انجام داده است که می شنويد.